Các nhà cung cấp dịch vụ Internet, triển khai dịch vụ đường truyền kênh thuê riêng (leased line) cho doanh nghiệp. Do đây là khách hàng lớn nên yêu cầu rất cao, thời gian gián đoạn đường truyền phải mức tối thiểu, gần như bằng không.

A. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

B. MÔ HÌNH GIẢI PHÁP

C. CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP
1. Kênh thuê riêng (leased line) là gì?

 

H22

2. Khi nào thì dùng kênh thuê riêng?

3. Vòng Ring là gì?

H3

4. Dying Gasp là gì?

H4

5. Converter mode trên VolkTek MEN-3406 đem lại lợi ích gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *